Chemička podľa Greenpeace vypúšťa do Nitry toxické látky

Štátne kontrolné orgány Greenpeace Slovensko vyzvalo na zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia.BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Chemická továreň v Novákoch znečisťuje rieku Nitra nebezpečnými chemikáliami. Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky vypúšťané do rieky totiž obsahujú toxické látky vo vysokých koncentráciách, ako napríklad vinylchlorid či benzén.

Na tlačovej konferencii upozornila environmentálna organizácie Greenpeace Slovensko, ktorá v júni odobrala vzorky z rieky nad a pod miestom vypúšťania odpadov. Ako informovala koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Ivana Kohutková, vzorky dokazujú, že bývalé Novácke chemické závody vo viacerých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd a naďalej zostávajú najväčším znečisťovateľom rieky Nitra.

Kontroly sú v súčasnosti vopred ohlásené

Za súčasný stav podľa Kohútkovej ale môže nielen spoločnosť Fortischem, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá.

Štátne kontrolné orgány preto vyzvala na zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. „Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány,“ povedala Kohútková, podľa ktorej vzorky dokazujú nedostatočnú efektivitu procesu čistenia odpadových vôd.

Spresnila, že kontroly sú v súčasnosti vopred ohlásené, takže jednotlivé prevádzky sa majú možnosť pripraviť. Čo sa týka analýzy odpadových vôd, mnohé podniky vrátane Fortischemu si ich vykonávajú vo vlastných laboratóriách alebo v akreditovaných laboratóriách, ktoré si sami vyberú, čo je ale povolené zákonom.

V prípade porušenia zákonov prichádzajú na rad pokuty, ktoré však podľa Kohútkovej nie sú dostatočne vysoké na to, aby motivovali jednotlivé prevádzky k tomu, aby neznečisťovali životné prostredie. „Skôr sa im to oplatí zaplatiť, než by mali investovať do novej technológie či iných vylepšení,“ uviedla.

Novácky chemický závod napríklad nedokázal splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré mu uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016, podľa Greenpeace Slovensko tak však zatiaľ neurobila. „Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ zdôraznila Kohutková.

Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid

Vzorky odpadových vôd z rieky Nitra odhalili široké spektrum prchavých a poloprchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia.

Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo veľmi vysokých koncentráciách. Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod. Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia a ohrozuje rozmnožovací systém. Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd, a to 2,4, čo zodpovedá kyselinám, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6 až 9.

Rizikom zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. „Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková a dodala, že vo vode zistili aj prekročenie limitných hodnôt ďalších látok ako fenoly, ropné látky či dusík.

Ako v reakcii uviedol Komunikačný odbor ministerstva životného prostredia, envirorezort presadzuje dôsledné vykonávanie kontrol v súlade s platnou legislatívou s cieľom v maximálne možnej miere chrániť životné prostredie. Vykonávanie kontrol má v kompetencii Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá sa bude týmto prípadom zaoberať.

Stanovisko spoločnosti Fortischem

Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje spoločnosť Fortischem a.s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45%.

Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom.

Vodný útvar rieka Nitra bol v roku 2015 vyhodnotený ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti. Rieka Nitra má pre dosiahnutie dobrého stavu svojich vôd stanovené vo Vodnom pláne SR a v zmysle európskej smernice o vodách opatrenia termínované do konca roka 2021, resp. 2027.

Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látok vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty
vyššie.

Okrem uvedeného spoločnosť Fortischem a.s. v súčasnosti investuje do novej modernej bezortuťovej elektrolýzy soli, čo prispeje ku ďalšiemu zníženiu emisií.Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. decembra 2016